โรงงานพลังงานแสงอาทิตย์เป็นการลงทุนความเสี่ยงต่ำที่มีผลตอบแทนดี


พลังงานที่ผลิตจากระบบเซลล์แสงอาทิตย์ช่วยให้บริษัทที่มีการใช้พลังงานเข้มข้นในการผลิตสามารถลดหรือตัดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าจากโครงข่ายการไฟฟ้า


พลังงานส่วนเกินที่ส่งต่อมายังโครงข่ายมีมูลค่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎและพิกัดอัตราของตลาดการไฟฟ้า


ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ยังช่วยเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินเมื่อได้ติดตั้งระบบ


ระบบเซลล์แสงอาทิตย์มีระยะเวลาการใช้งานยาวนาน (25-30 ปี) ซึ่งลดการบำรุงรักษาลงเนื่องจากไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนไหวเชิงกล


ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ไม่มีเสียง มีผลกระทบต่ำต่อการมอง และสามารถสร้างผลกำไรจากพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้งาน (เช่น หลังคาหรือพื้นที่ในทะเลทราย)

ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 1/2557
การลงทุนในระบบเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้เองเป็นการสร้างกำไรอย่างงดงามแม้ว่าจะไม่มีเงินอุดหนุนซึ่งทำให้ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยง ไม่เพียงแต่จะลดค่าไฟฟ้าของผู้ลงทุนในแต่ละเดือน ทั้งยังไม่ต้องรับความเสี่ยงในการเพิ่มค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้าตลอดอายุโครงการอีกด้วย

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทยได้ออก “พระราชบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมปรับปรุงการผลิตให้มีประสิทธิภาพ” ทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนเร็วขึ้นจากการลงทุนพลังงานแสงอาทิตย์ และผู้ลงทุนสามารถหักภาษีได้ร้อยละ 50 จากการลงทุนภายใน 3 ปีซึ่งเป็นผลจากระยะเวลาคืนทุนอย่างเร็วราว 3-5 ปี

“การปรับปรุงส่งเสริมการผลิตที่มีประสิทธิภาพ”

  • การได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรทุกเขต

  • การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสามปีจากรายได้ของโครงการที่มีอยู่ เนื่องจากร้อยละ 50 ของการลงทุนภายใต้มาตรการนี้ไม่รวมค่าที่ดินและเงินทุนหมุนเวียน

  • ระยะเวลาการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเริ่มนับจากวันที่ของแหล่งที่มาของรายได้หลังจากการออกใบรับรองการส่งเสริม

  • ต้องยื่นคำขอภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560


การพัฒนาโครงการ

พื้นที่สำหรับพัฒนาจะได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่เพื่อเตรียมพร้อม “ในการสร้าง”โครงการ รวมถึง:

  • การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

  • ใบอนุญาตของที่ดิน

  • การอนุญาตเกี่ยวกับโครงข่ายไฟฟ้า

  • การวางแผนและด้านวิศวกรรม

  • สัญญาการซื้อขายไฟฟ้าหรือการวิเคราะห์สัญญาเกี่ยวกับแผนการส่งเสริมการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

  • ให้ความช่วยเหลือลูกค้าในการศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้Search