เอ็นเนอร์เรย์ได้คำนึงถึงจริยธรรมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ไม่เพียงแต่การผลิตที่สะอาด ใช้พลังงานทดแทน ยังดำเนินธุรกิจตามกฎหมายในปัจจุบันและปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมขั้นสูง นอกจากนี้ยังดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม สิ่งเหล่านี้มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า และคนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของเรา


ภาพลักษณ์ทางธรรมชาติ


ระบบเซลล์แสงอาทิตย์เป็นสัญลักษณ์ของความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมที่สามารถหาได้ทางการตลาด ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ทางธรรมชาติของบริษัท และเพิ่มมุมมองเชิงบวกจากลูกค้าที่มีความใส่ใจต่อการผลิตที่ได้รับอย่างยั่งยืน


เลี่ยงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์


พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ช่วยลดมลพิษโดยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และลดการปล่อยมลพิษอื่นที่ทำให้เกิดปรากฎการณ์เรือนกระจก โดยมีค่าประมาณ 0.5 กิโลกรัมต่อทุกกิโลวัตต์ชั่วโมงที่ผลิต


จำกัดพิธีสารเกียวโต
(Kyoto Protocol limits)


การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ ช่วยให้ประเทศต่างๆ หลีกเลี่ยงบทลงโทษที่จะต้องได้รับในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามพิธีสารเกียวโต


แร่ใยหิน


การมุงหลังคาใยหินอาจต้องรื้อออกและนำไปทิ้งในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงของการปนเปื้อน

Search