โมดูลเซลล์แสงอาทิตย์

ต้องขอบคุณคุณสมบัติของซิลิคอนที่ทำขึ้นเพื่อแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง


แผงไฟฟ้า

ทำให้เชื่อมต่อสายโมดูลให้เป็นแบบคู่ขนานได้


เครื่องแปลงไฟฟ้ากระแสสลับ/ไฟฟ้ากระแสตรง

แปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับผู้บริโภคใช้


หม้อแปลงไฟฟ้า

แปลงแรงดันไฟฟ้าจากแรงดันต่ำไปยังแรงดันปานกลาง


การวัดมิเตอร์

ใช้วัดพลังงานที่ผลิตได้และพลังงานที่โอนถ่ายไปยังโครงข่ายการไฟฟ้า


การจำหน่ายพลังงาน

พลังงานส่วนเกินที่ระบบผลิตขึ้นสามารถส่งต่อไปยังโครงข่ายการไฟฟ้าสาธารณะโดยมีมูลค่าตามราคาตลาด

ภายในเทคโนโลยี

การใช้อุปกรณ์เซลล์แสงอาทิตย์ขึ้นอยู่กับสมรรถนะของอุปกรณ์กึ่งตัวนำที่จะแปลง (หลังจากมีการดูแลเป็นพิเศษ) พลังงานรังสีแสงอาทิตย์ให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงโดยไม่จำเป็นต้องใช้ชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวเชิงกล

ทุกวันนี้ ซิลิคอนแทบจะเป็นสารกึ่งตัวนำโดยเฉพาะ ส่วนประกอบเบื้องต้นของโรงงานเซลล์แสงอาทิตย์คือเซลล์แสงอาทิตย์ (ส่วนมากจะพบในซิลิคอน) สามารถผลิตพลังงานในสภาวะมาตรฐานได้ประมาณ 1.5 วัตต์ ตัวอย่างเช่น อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสต่อกำลังของรังสีที่ 1000 วัตต์/ตารางเมตร

กำลังการส่งออกของอุปกรณ์เซลล์แสงอาทิตย์เมื่อใช้งานในสภาวะมาตรฐานจะเรียกว่า กำลังสูงสุด (วัตต์สูงสุด)

เซลล์หลายเซลล์เมื่อนำมารวมและเชื่อมต่อด้วยกันในโครงสร้างเดี่ยวจะทำให้เกิดโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์

โมดูลหลายโมดูลรวมกันเป็นแถวเพื่อสร้างโรงงานพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมีการจำแนกระบบออกเป็นสองประเภท คือ ในโครงข่าย และนอกโครงข่าย


ระบบในโครงข่าย (On-Grid System)

ระบบในโครงข่าย ไฟฟ้าที่ผลิตโดยโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ (PV Module) ที่ส่งไปยังโครงข่ายการไฟฟ้า ถ้าไม่เป็นการบริโภคเอง องค์ประกอบหลักของระบบคือ โมดูลที่พื้นผิวประกอบด้วยเซลล์ซิลิคอนที่แปลงรังสีจากพลังแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้า ต่อจากนั้นจึงแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อใช้บริโภคผ่านเครื่องแปลงไฟฟ้า และอุปกรณ์ตรวจหาการแผ่รังสีจะวัดปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผ่านเข้ามาได้อย่างแม่นยำ

การกำหนดขนาดของโครงข่ายที่เชื่อมต่อกับโรงงานเซลล์แสงอาทิตย์จำเป็นต้องศึกษาความเป็นไปได้ตามวัตถุประสงค์ คือ จะผลิตพลังงานเพื่อจำหน่ายหรือใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายจากการใช้พลังงาน อย่างไรก็ตาม พลังงานแสงอาทิตย์และพื้นผิวที่มีเป็นตัวแปรที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรก

โรงงานเซลล์แสงอาทิตย์ (โซลาร์ฟาร์ม) ต้องพิจารณาถึงหน่วยวัดพื้นที่เป็นเฮกตาร์และเมกะวัตต์สูงสุดต่าง ๆ ซึ่งสามารถส่งพลังงานไปยังผู้อยู่อาศัยได้เป็นพัน กรณีนี้ต้องมีการประเมินตัวแปรของการลงทุนอย่างระมัดระวัง รวมถึงข้อจำกัดในพื้นที่ที่ครอบคลุมและสถานะการส่งไปยังโครงข่ายการไฟฟ้าแห่งชาติ

ระบบนอกโครงข่าย (Off-Grid System)            

ระบบนอกโครงข่ายเป็นการจ่ายไฟฟ้าซึ่งไม่มีโครงข่ายหรือโครงข่ายที่มีอยู่ไม่สามารถเชื่อถือได้

ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดเล็กสามารถส่งพลังงานไปยังบ้านและอาคารต่าง ๆ ตามการใช้งานที่จำเป็น เช่น แสงสว่างและการจ่ายไฟเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้า นับตั้งแต่มีการขยายโครงข่ายระดับชาติหรือระดับภูมิภาคไปยังหมู่บ้านห่างไกลเป็นการแก้ปัญหาสำหรับไฟฟ้าในชนบทที่สิ้นเปลือง ดังนั้นเซลล์พลังแสงอาทิตย์จึงมีส่วนช่วยได้อย่างมาก (ไม่ว่าจะมีแบตเตอร์รี่หรือไม่ก็ตาม) จึงมีทางเลือกในการเชื่อมต่อไฟฟ้าให้แก่พื้นที่ชนบทโดยต่อสายที่มีเข้ากับสายส่งของรัฐ แม้ว่าการเชื่อมต่อเครือข่ายที่มีอยู่จะพร้อมใช้งาน หากมีการกำหนดให้มีเครื่องสำรองไฟฟ้า เช่น ในสถานที่ดูแลสุขภาพ จึงทำให้ระบบเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์พร้อมแบตเตอร์รี่เป็นการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจได้

นอกจากนี้ เอ็นเนอร์เรย์ได้หาแนวทางใหม่เพื่อเข้าสู่ตลาดที่มีศักยภาพสูง เช่น ชุดเครื่องมืออัจฉริยะของเอ็นเนอร์เรย์ เป็นระบบพลังงานที่ดีช่วยให้คุณประหยัดเงินสำหรับใบเรียกเก็บค่าไฟ ทั้งยังมีพลังงานเป็นของตัวเองทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้งานได้อยู่เสมอแม้ไฟฟ้าดับ โดยแสดงให้เห็นวิธีแก้ปัญหาที่มีมาตรฐานทางคุณภาพสูง โดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างโรงงานเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์กับระบบการจัดเก็บ ซึ่งจะมีที่เอ็นเนอร์เรย์ ยูเอซีในไม่ช้า

Search